Algemene Voorwaarden

Please contact us for the English version
AD Hosting
Storkstraat 9
2722 NN  Zoetermeer

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • AD Hosting: AD Hosting B.V. (kvk nummer: 27192908), opdrachtnemer en tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 • Consument-Opdrachtgever: een Opdrachtgever welke een natuurlijke persoon is die niet in de uitoefening van een beroep of bedrijft handelt bij het sluiten en/of uitvoeren van de onderliggende Overeenkomst.
 • Derden-Product: Diensten geproduceerd en/of (door)geleverd door een derde.
 • Diensten: Alle Diensten, producten en zaken welke AD Hosting aan Opdrachtgever levert en/of uitvoert conform de onderliggende Overeenkomst althans waarvan AD Hosting zich verbindt of heeft verbonden deze aan Opdrachtgever te leveren en/of uit te voeren.
 • Opdrachtgevers Goed: Een goed in eigendom van, in gebruik bij of welke door Opdrachtgever wordt aangedragen, waartoe AD Hosting toegang krijgt voor de levering van Diensten of uitvoeren van Werkzaamheden, ongeacht of de aanschaf daarvan door AD Hosting is begeleid of geadviseerd.
 • Gebruiksrecht: Het recht op toegang tot en gebruik van Diensten zonder dat het eigendom wordt overgedragen.
 • Opdrachtgever: de (contractuele) wederpartij van AD Hosting, waaronder eveneens de Consument-Opdrachtgever wordt verstaan.
 • Overeenkomst: De overeenkomst tussen AD Hosting en Afnemer gesloten waar deze algemene voorwaarden onderdeel van uitmaken.
 • Partijen: AD Hosting en Opdrachtgever.
 • Werkzaamheden: Werkzaamheden uitgevoerd door AD Hosting bij Opdrachtgever of in hardware of systemen van Opdrachtgever ter inwerkingstelling, implementatie of ondersteuning van Diensten

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Behoudens wanneer nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, levering, Diensten, werkzaamheden en overige overeenkomsten van en met AD Hosting.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten, voor welker uitvoering AD Hosting gebruik maken van de Diensten van derden.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes en prijsopgaven van AD Hosting zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud als levertijd en vervallen na 30 dagen.
 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door AD Hosting gedane aanbieding(en) door Opdrachtgever zijn aanvaard doormiddel van aanvaardings- en/of bestelhandeling(en) via de website van AD Hosting althans, de door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte door AD Hosting is ontvangen en geaccepteerd.
 3. Aanvullingen op en wijzigingen van hetgeen in de overeenkomst is bepaald kan slechts geschieden met wederzijds goedvinden, schriftelijke vastlegging daarvan en ondertekening door Partijen.

Artikel 4 Contractduur en einde overeenkomst

 1. Een overeenkomst met betrekking tot door AD Hosting geleverde Diensten en producten wordt, tenzij anders wordt overeengekomen, aangegaan voor de duur van één jaar.
 2. Na verstrijken van de in artikel 4.1 van deze voorwaarden genoemde termijn wordt de Overeenkomst telkens met één jaar, althans een termijn gelijk aan de initiële contractstermijn, verlengd.
 3. De overeenkomst eindigt slechts na het verstrijken van de in artikel 4.1 en/of 4.2 van deze voorwaarden bepaalde termijn indien Opdrachtgever de Overeenkomst uiterlijk één maand voorafgaande aan het verstrijken van die termijn opzegt middels de daartoe beschikbare (online) formulieren van AD Hosting althans middels ondertekening en verzending aan AD Hosting van het daartoe door AD Hosting online beschikbaar gestelde Opzegformulier of, indien geen formulieren beschikbaar zijn gesteld, een schriftelijk gedane en ondertekende opzegging.
 4. Indien Opdrachtgever een Consument is, is art. 4.3 van deze voorwaarden slechts van toepassing voor zover de Wet zich daar niet dwingend tegen verzet.
 5. Indien een Consument-Opdrachtgever een Overeenkomst, na verlenging van de overeenkomst ex art. 4.2 van deze voorwaarden, tussentijds opzegt zal aan deze het bedrag van de reeds betaalde doch vanwege die opzegging niet genoten Diensten per hele niet-genoten maand, voor zover deze een bedrag van €5,-- overstijgen, aan de Consument-Opdrachtgever, op diens schriftelijk verzoek, worden gerestitueerd.
 6. AD Hosting heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, en zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige schadevergoeding, indien:
  • Opdrachtgever failliet is verklaard,
  • Opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen, of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren.
  of
  • Opdrachtgever in strijd met de Overeenkomst, waaronder deze Algemene Voorwaarden, handelt. In dit geval is Opdrachtgever tevens een niet te matigen boete ad € 250 verschuldigd en schadevergoeding voor zover die schade het boetebedrag overschrijdt en gevolg is van handelen van Opdrachtgever.

Artikel 5 Betaling

 1. Betaling vindt middels automatische incasso plaats, tenzij Partijen schriftelijk zijn overeengekomen dat betaling middels overmaking na facturatie zal geschieden.
 2. Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen.
 3. Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien AD Hosting de vordering op Opdrachtgever ter incasso uit handen geeft is Opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met de incasso gemoeid zijn verschuldigd, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten 15% van de hoofdsom en rente bedragen met een minimum van € 200 exclusief BTW, waarbij in het geval van een Consument-Opdrachtgever de wettelijke incassokosten worden berekend.
 4. Bij niet-tijdige betaling is AD Hosting tevens gerechtigd om haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten en/of tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, waarbij AD Hosting gerechtigd is de Diensten direct te staken, het account te verwijderen en Domeinnamen op te zeggen volgens de dan geldende regels van de uitgever. Opdrachtgever blijft ook dan gehouden om de verschuldigde bedragen te voldoen.
 5. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen facturen binnen twee weken na factuurdatum schriftelijk aan AD Hosting kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 6 30 dagen niet goed, geld terug garantie en ontbinding ex art. 6:230o BW.

 1. Alle Diensten van AD Hosting worden geleverd met een zogenaamde "30 dagen niet goed, geld terug garantie".
 2. Deze garantie houdt in dat indien AD Hosting tekort is geschoten in de levering van een Dienst, en Opdrachtgever dit binnen 30 dagen na levering schriftelijk aan AD Hosting heeft kenbaar gemaakt, AD Hosting de door Opdrachtgever betaalde gelden - met uitzondering van de kosten voor het registreren/verhuizen van de domeinnaam - aan Opdrachtgever zal restitueren.
 3. Voor wat betreft Diensten geeft de Opdrachtgever, waaronder de Consument-Opdrachtgever, AD Hosting bij het sluiten van de overeenkomst direct toestemming met de nakoming te beginnen.
 4. Indien en voor zover een Consument-Opdrachtgever zich wenst te beroepen op het ontbindingsrecht ex art. 6:230o BW komen Partijen daaromtrent het volgende overeen:
  • Het bepaalde in artikel 6.3 van deze algemene voorwaarden is nadrukkelijk van toepassing en middels deze bevestigd door de Consument-Opdrachtgever;
  • De Consument-Opdrachtgever doet afstand van zijn recht van ontbinding zodra en voor zover AD Hosting de Overeenkomst is nagekomen
  • Voor wat betreft registratie van domeinnamen wordt en is de Overeenkomst tussen Partijen nagekomen zodra deze registratie niet meer kosteloos is terug te draaien of te annuleren

Artikel 7 Behoud en verwijdering data en overige gegevens

 1. Bij opzegging, beëindiging, ontbinding of iedere andere wijze waarop de Overeenkomst tot een einde komt, om welke reden dan ook, is AD Hosting gerechtigd direct over te gaan tot het vernietigen, wissen en/of ontoegankelijk maken van alle bij AD Hosting beschikbare accounts, gegevensdragers en data van Opdrachtgever, de accounts van Opdrachtgever op te heffen, en de domeinnamen op te zeggen volgens de dan geldende regels van de uitgevende instantie.
 2. AD Hosting is niet verplicht een (reserve)kopie te maken of te behouden noch te verschaffen aan Opdrachtgever.
 3. Indien en voor zover AD Hosting over een (reserve)kopie zou beschikken is AD Hosting niet verplicht die kopie of enige data daarin vervat aan Opdrachtgever te verschaffen of ter beschikking te stellen. Toegang tot de in dit artikel bedoelde (reserve)kopie kan tussen Partijen, tegen door AD Hosting vast te stellen voorwaarden, separaat worden overeengekomen.

Artikel 8 Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal alle gegevens en bescheiden, welke AD Hosting nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen.
 2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan AD Hosting ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Voor schade, voortvloeiende uit onjuiste of onvolledige informatie door de Opdrachtgever is AD Hosting niet aansprakelijk.
 3. Opdrachtgever is gehouden ervoor te zorgen dat AD Hosting te allen tijde de beschikking heeft over de juiste persoons- en adresgegevens. Opdrachtgever dient wijzigingen in deze gegevens steeds tijdig aan AD Hosting mee te delen door in te loggen op de website van AD Hosting en de gegevens aldaar te wijzigen. Voor zover de wijziging bankgegevens betreft dient Opdrachtgever deze wijziging schriftelijk en voorzien van een originele handtekening aan AD hosting te doen toekomen
 4. Opdrachtgever vrijwaart AD Hosting voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruik.
 5. Indien Opdrachtgever aan AD Hosting informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade geleden door AD Hosting ten gevolge van het door Opdrachtgever niet voldoen aan het in dit artikel bepaalde.

Artikel 9 Gedragsregels

 1. Het is Opdrachtgever verboden om de door AD Hosting aangeboden Diensten aan te wenden voor handelingen die in strijd zijn met de wet, de openbare orde of goede zeden of op dusdanige wijze te handelen dat dit, naar oordeel van AD Hosting, overlast veroorzaakt of in strijd is met betamelijk internet gedrag.
 2. Van gebruik in strijd met de wet, openbare orde of goede zeden is onder andere, maar niet uitsluitend, sprake bij:
  • Materiaal waar een intellectueel eigendomsrecht (bijvoorbeeld een auteursrecht, merkenrecht etc.) van een ander op rust, zonder dat daarvoor de vereiste toestemming is verleend
  • Materiaal dat bedreigend, discriminerend, obsceen, pornografisch en aanstootgevend is
  • Websites die illegale activiteiten bedrijven of illegale content bevatten
 3. Van overlast veroorzakend handelen en/of handelen in strijd met betamelijk internet gedrag is in elk geval, maar niet uitsluitend, sprake wanneer Opdrachtgever
  • Spam, flames en mailbommen verstuurt of doet en/of laat versturen.
  • Websites die overlast en/of schade aan de servers van AD Hosting kunnen toebrengen, dan wel aan andere servers op het internet.
  • Bewust dan wel onbewust ongewenste scripts op de webruimte heeft staan zoals o.a., maar niet beperkt tot, malware, shellscripts, spyware en virussen, danwel links die naar websites verwijzen die het bovengenoemde bevatten.
  • Bewust dan wel onbewust spoofing webpagina's te hebben staan welke een gelijkenis vertonen met officiële websites van derde.
  • Gebruik van sterk verouderde versies van OpenSource applicaties.
  • Websites met als hoofddoel het aanbieden van downloads, in welke vorm dan ook.
 4. Het is Opdrachtgever eveneens nadrukkelijk, doch niet uitsluitend, verboden om
  • Links aan te brengen naar websites die niet voldoen aan de voorwaarden van AD Hosting
  • Websites die bulk e-mail services verkopen of uitvoeren te onderhouden, beheren, toegang te verschaffen, etc.
  • (eigen) chat rooms te installeren
  • Subhosting te bedrijven
  • Mirror Sites te onderhouden, beheren, toegang te verschaffen
  • Sites gebruiken als distributiepunt
  • Sites te onderhouden, beheren, toegang te verschaffen met als primair doel file distributie.
 5. De beoordeling en kwalificatie van gedragingen van Opdrachtgever met betrekking tot hetgeen in dit artikel bepaald komt uitsluitend toe aan AD Hosting, die bevoegd is om aan de niet-limitatieve verboden activiteiten van deze algemene voorwaarden, thans niet-benoemde soortgelijke handelingen of activiteiten toe te voegen en daarmee eveneens te verbieden.

Artikel 10 Rechten van AD Hosting

 1. AD Hosting heeft het recht om nadere regels te stellen voor het gebruik van de Diensten van AD Hosting.
 2. AD Hosting behoudt zich het recht voor om e-mail, waaronder nieuwsbrieven, naar Opdrachtgever te zenden, behoudens afmelding daarvan door Opdrachtgever.
 3. AD Hosting heeft het recht om bekende spammers, of andere Opdrachtgevers waarvan bekend is dat zij handelen in strijd met artikel 9 van de voorwaarden, te weigeren dan wel af te sluiten.
 4. AD Hosting heeft het recht om zonder opgave van reden Diensten te weigeren of te beëindigen.

Artikel 11 Tarieven dataverkeer

 1. Alle Diensten en/of Gebruiksrechten die door AD Hosting in verband met een account worden verleend zijn uitsluitend beschikbaar voor de accounthouder.
 2. Voor dataverkeer geldt dat de tarieven en limieten worden geoffreerd en/of bij overeenkomst worden vastgesteld.
 3. Indien de limiet voor dataverkeer wordt overschreden wordt het account door ons geautomatiseerde systeem geschorst. Door deze schorsing is de website niet meer bereikbaar en kan er ook geen e-mail meer ontvangen worden.
  De schorsing zal opgeheven worden zodra de volgende kalendermaand ingaat, of wanneer extra dataverkeer is ingekocht door Opdrachtgever.
 4. Ingeval Opdrachtgever websites met verboden inhoud/links onderhoudt dan wel in strijd met de gedragsregels en/of de voorwaarden van AD Hosting handelt, brengt AD Hosting Opdrachtgever per GB van dit dataverkeer een bedrag ad € 0,50 in rekening.

Artikel 12 Overmacht

 1. AD Hosting is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien AD Hosting daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld van AD Hosting, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van AD Hosting komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt onder andere maar niet uitsluitend begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop AD Hosting geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor AD Hosting niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van AD Hosting worden daaronder begrepen
 3. AD Hosting heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat AD Hosting zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. AD Hosting heeft het recht om gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. AD Hosting is nimmer aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever of een derde lijdt als gevolg van een doen of nalaten van AD Hosting, tenzij die schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
 2. AD Hosting is nimmer aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever of een derde lijdt als gevolg van een doen of nalaten door een derde die door AD Hosting is ingeschakeld.
 3. AD Hosting is derhalve noch aansprakelijk voor directe noch voor indirecte schade. AD Hosting is niet gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van het internet dan wel schade die is ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, tenzij die schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
 4. Indien AD Hosting Derden-Producten of Gebruiksrecht van Derden-Producten verschaft of levert aan Opdrachtgever is AD Hosting slechts verantwoordelijk voor het aanleveren daarvan.
 5. AD Hosting is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor (gebreken in) de beschikbaarheid, het gebruik, en het functioneren van Derden-Producten.
 6. Tenzij anders is overeengekomen is AD Hosting niet verantwoordelijk voor ondersteuning en support voor wat betreft het gebruik van Derden-Producten, daarvoor dient Opdrachtgever zich tot de betreffende derde te wenden.
 7. AD Hosting is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor het functioneren of niet-functioneren van enig Opdrachtgevers Goed noch voor enige schade die daaruit voortvloeit.
 8. AD Hosting is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor het niet functioneren van Diensten ten gevolge van disfunctioneren van enig Opdrachtgevers Goed noch voor enige schade die daaruit voortvloeit.

Artikel 14 Geheimhouding

 1. Partijen zullen over en weer geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle gegevens waarvan de betreffende partij in een door de deze Algemene Voorwaarden beheerste verhouding kennis heeft gekregen, behoudens
  • Zaken welke van openbare bekendheid zijn
  • Zaken waarover expliciet of impliciet door de andere partij geen geheimhouding word verlangd
  • Zaken waartoe een rechterlijk en/of administratief bevel tot spreken is gegeven.
 2. De geheimhoudingsplicht van AD Hosting strekt zich mede uit tot haar medewerkers, doch AD Hosting zal slechts aansprakelijk zijn voor schending van dit artikel door een medewerker voor zover AD Hosting tekort geschoten is in het nemen van de nodige maatregelen om inachtneming van de geheimhoudingsplicht zeker te stellen.
 3. De in dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt uitsluitend ten aanzien van derden. Binnen de organisaties van Partijen zal geheimhouding slechts in acht worden genomen ten aanzien van gegevens, zaken, en dergelijke waaromtrent zulks door de andere partij nadrukkelijk is verzocht.
 4. Iedere overtreding van Opdrachtgever van hetgeen in dit artikel bepaald leidt tot verschuldigdheid van een boete zijdens Opdrachtgever van € 10.000,-- per overtreding en € 1000,-- per dag dat die overtreding voort duurt.

Artikel 15 Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen AD Hosting en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
 2. Rechtbank 's-Gravenhage aanhangig worden gemaakt, welke Rechtbank exclusief bevoegd zal zijn kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst of daaraan verwante gedragingen en aangelegenheden.AD Hosting behoudt het recht voor deze overeenkomst te wijzigen op elk gewenst tijdstip door de gewijzigde voorwaarden op deze pagina te publiceren, waarbij het publiceren tussen Partijen als terhandstelling wordt beschouwd.

Copyright © 2018 AD Hosting BV